RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Etikos kodeksas

Žurnalo redkolegija vadovaujasi COPE skelbiamais mokslo žurnalų leidybos etikos principais:

The Committee on Publication Ethicshttps://publicationethics.org/

Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors

https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

 

Recenzentai taip pat skatinami laikytis COPE nurodytų etikos principų: 

Ethical Guidelines for Peer Reviewers

 

Žurnalo redkolegija  autorius skatina sekti:
mokslinio darbo etikos principais, patvirtintais Europos Komisijos (Ethics for Researchers. European Commission. Brussels, 2007. http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf);

mokslininko etikos kodeksu (patvirtintu Lietuvos Mokslų akademijos prezidiumo posėdyje 2012 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 22, http://www.lma.lt/mokslininko-etikos-kodeksas);

Vilniaus universiteto Akademinės etikos kodeksu (patvirtintu Vilniaus universiteto Senato komisijos 2006 m. birželio 13 d. posėdyje (protokolo Nr. S-2006-05), https://www.vu.lt/studijos/studentams/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2564-akademines-etikos-kodeksas).

Svarbiausi etiniai akademinio straipsnio publikavimo principai

Mokslinis tyrimas turi būti grindžiamas sąžiningumu ir tiesos siekimu, o tyrėjo elgesys – moralumu ir socialiai atsakingu elgesiu. Mokslinis tyrimas neturi daryti žalos visuomenei ir aplinkai. Pripažindami tiesą ir pažinimą aukščiausiu mokslinės veiklos siekiu, tikėdamiesi pasitikėjimo ir teisingo savo pasiekimų įvertinimo, akademinės bendruomenės nariai, vykdantys mokslinę veiklą, įsipareigoja vadovautis akademinio sąžiningumo principu. Akademinio sąžiningumo principą mokslinėje veikloje pažeidžia:

  1. Padirbinėjimas, klastojimas arba manipuliavimas (pavyzdžiui, nesamų duomenų sukūrimas, esamų duomenų koregavimas siekiant pagerinti ar pabloginti rezultatus). Būdingi padirbinėjimo, klastojimo arba manipuliavimo atvejai: padirbti rezultatai, nurodytas nesamas šaltinis, klaidingas šaltinio puslapis, tinklalapio lankymo data arba kitas šaltinio aprašo duomuo; gautų duomenų, prieštaraujančių tyrimo hipotezei ir / ar klausimams, ir / ar tyrimo išvadų nutylėjimas; sąmoningas klaidinančios informacijos apie empirinio tyrimo metodiką pateikimas; nepagrįstas (nepelnytas) bendraautorystės primetimas; mokslinėje veikloje talkinusių asmenų intelektinio ir / ar finansinio įnašo nepagrįstas neigimas arba nutylėjimas.
  2. Plagijavimas, t. y. idėjų, duomenų ar tekstų nusavinimas nenurodant jų autoriaus, t. y. svetimų idėjų pateikimas kaip savų. Būdingi plagijavimo atvejai: pateiktas svetimas tekstas be citavimo ženklų – kabučių arba kito pobūdžio išskyrimo iš viso teksto (pavyzdžiui, atskira pastraipa, kursyvu); perpasakojant arba cituojant svetimą idėją, iliustracinę medžiagą ar duomenis nenurodytas tikslus šaltinis.
  3. Nekorektiškas, tendencingas mokslininko darbo kritikavimas bet kokia forma ir sąmoningas menkinimas dėl asmeninės antipatijos, konkurencijos, politinių ar kitų su vertinamo mokslinio darbo profesionalumu nesusijusių motyvų.

 

Autorinės teisės

Mokslo leidiniui įteikti straipsniai turi būti autentiški ir originalūs darbai, neskelbti anksčiau ir neįteikti kitam leidiniui tuo pačiu metu.

Autoriai, įteikdami savo rankraščius, paliudija, kad jų atliktas darbas nepažeidžia jokių esamų autorystės teisių, taip apsaugodami šio mokslo darbų leidėjo teises nuo bet kokio autorystės teisių pažeidimo.

Siekiant operatyvios ir teisėtos publikacijų sklaidos, mokslo straipsniai ir jų rankraščiai tampa teisėta leidėjo nuosavybe, jei nėra kitų sąlygų.

Autorius pasirašo licencinę sutartį su Vilniaus universitetu. Licencinės sutarties forma patvirtinta Vilniaus universiteto rektoriaus įsakymu 2007 m. birželio 27 d. Nr. 227. 

Pagal licencinę sutartį autorius turi teisę nemokamai gauti iš mokslo darbų žurnalo Respectus Philologicus, kuriame paskelbtas jo straipsnis, vieną autorinį egzempliorių.

Respectus Philologicus suteikia teisę neribotai naudoti interneto svetainėje patalpintus ir publikuotus straipsnius ar jų dalis išimtinai nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį. 

 

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas
du kartus per metus:
balandžio 25 d. ir spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui
priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui –
iki gruodžio 1 d.

Patikros sistema

Cross-Check System