RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Atmena

Bendrioji informacija

Moksliniame žurnale skelbiami originalūs moksliniai straipsniai, recenzijos, diskusijos, mokslinės veiklos apžvalgos, atitinkančios šias humanitarinių mokslinių tyrimų kryptis:
    lingvistinius tyrimus,
    literatūros naratyvų ir kontekstų problematiką,
    reklamos diskurso paveikumą,
    vertimo teoriją ir praktiką.

Pirmiausia priimami publikuoti straipsniai, atitinkantys žurnalo kryptį. Redaktorių kolegija publikuoti priima ribotą kiekį straipsnių, neatitinkančių žurnalo krypties, – ne daugiau kaip du straipsnius į vieną numerį.

Pagrindinės žurnalo kalbos: lietuvių, lenkų, anglų, rusų. Leidinyje skelbiami tik straipsniai, neskelbti nei viena iš pagrindinių leidinio kalbų.

Straipsnių apimtis – iki 30 000 spaudos ženklų (0,75 autorinio lanko), apžvalgos, recenzijos – iki 10 000 spaudos ženklų (0,25 autorinio lanko). Dėl didesnės apimties publikacijų būtina susitarti su redakcija.

Priimti publikuoti straipsniai spausdinami atsižvelgus į rankraščio gavimo eilę. Straipsniai pavasario numeriui priimami iki gruodžio 1 dienos, rudens numeriui – iki birželio 1 dienos.

Tekstai turi būti parengti pagal toliau pateikiamus publikacijų struktūros reikalavimus. Straipsniai, parengti nesilaikant šių reikalavimų, redakcijos nesvarstomi. Redakcija pasilieka sau teisę, esant reikalui, redaguoti tekstą ir kartu nekeisti jo esmės.

 Straipsnio sandaros reikalavimai

1. Straipsnio pradžioje, kairėje puslapio pusėje, nurodomi autoriaus(-ių) vardas ir pavardė, įstaiga, kuriai atstovaujama (rekomenduojama – straipsnio kalba), autoriaus(-ių) įstaigos(-ų) (autoriaus pageida­vimu – namų) adresas, elektroninio pašto adresas, moksliniai interesai.

2. Puslapio centre spausdinama straipsnio antraštė.

3. Pateikiama 1000–1200 spaudos ženklų santrauka straipsnio kalba, nurodomi reikšminiai žodžiai (ne daugiau kaip penki).

4. Straipsnio įvade turi būti suformuluotas tyrimo tikslas ir uždaviniai, apibrėžtas tyrimo objektas, nagrinėjamos problemos ištyrimo laipsnis, tyrimo metodai, aktualumas ir (ar) naujumas.

5. Pagrindinėje straipsnio dalyje pateikiama autoriaus(-ių) atlikta analizė. Tyrimo medžiaga turėtų būti suskaidyta į smulkesnes dalis. Kiekviena jų turi būti pradedama paantrašte.

6. Atskirai formuluojamos išsamios tyrimo išvados.

7. Po straipsnio pridedamas abėcėlinis šaltinių ir literatūros sąrašas. Galimi ir kiti priedai.

8. Kairėje pusėje anglų kalba pakartojami autoriaus(-ių) vardas ir pavardė, atstovaujama įstaiga ir šalis, moksliniai interesai.

9. Viduryje spausdinamas straipsnio pavadinimas, pateikiama analogiška 1000–1200 spaudos ženklų santrauka ir reikšminiai žodžiai (ne daugiau kaip penki).

10. Straipsnio pabaigoje nurodoma publikacijos įteikimo data, autoriaus vardas ir pavardė, mokslinis, pedagoginis vardas (-ai), pareigos atstovaujamos institucijos padalinyje, kontaktinis telefonas.

Techninis straipsnių apipavidalinimas

Pagrindinis straipsnio tekstas turi būti parengtas Times New Roman šriftu, 12 pt dydžio raidėmis, 1,5 intervalo eilėtarpiu, tekstas rašomas vienu stulpeliu.

Išnašos turi būti nuosekliai numeruojamos arabiškais skaičiais.

Skyrių antraštės turi būti trumpos, aiškios, gali būti numeruojamos, išskyrus Įvadą ir Išvadas.

Visa grafinė medžiaga turi būti pateikta Times New Roman, 10 pt, nuosekliai numeruojama arabiškais skaičiais ir talpinama tekste reikiamoje straipsnio vietoje.

Visos lentelės ir paveikslai turi turėti konkrečius pavadinimus. Po kiekviena lentele ar paveikslu privaloma pateikti pilną bibliografinį šaltinio aprašą (originalų ar adaptuotą) arba nurodyti, kad sudaryta straipsnio autoriaus(-ių) (išsamiau žr. https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm).

Literatūros šaltiniai

Nuorodos pateikiamos pagal tarptautinę Harvardo nuorodų sistemą.

Trumpasis variantas: 

https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/files/QuickHarvardGuide2018.pdf

Išsamus nuorodų, citavimo, bibliografijos, grafinių duomenų aprašas: 

https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

Nuorodos pagrindiniame tekste pateikiamos pagal tokią schemą: skliausteliuose nurodoma šal­tinio autoriaus pavardė leidimo metai: puslapis ar puslapiai. Pvz.: Skaitytojas ar kalbėtojas „pasitelkia savo kultūrinę patirtį aiškindamasis kodus ir ženklus, kurie sudaro tekstą“ (Fiske 1998: 17). Autoriaus pavardės galima neminėti, jei iš konteksto visiškai aišku, kuriam autoriui priklauso nurodomas darbas. Jeigu šaltinis minimas kelis kartus iš eilės, nuorodą galima kartoti arba rašyti (Ten pat: 17). Jeigu šaltinis turi daugiau negu du autorius, nurodoma tik pirmojo autoriaus pavardė: (Kubilius ir kt. 1999: 131). Jei literatūros sąraše du ar daugiau autorių yra bendrapavardžiai, autoriaus pavardė nuorodoje papildoma vardo inicialu: (Kubilius V. 1999: 15).

Paaiškinimai ir pastabos pateikiamos pagrindinio teksto puslapio apačioje 10 p. šriftu. Jų numeracija ištisinė.

Literatūros sąrašas pateikiamas po pagrindinio teksto. Šaltiniai sąraše išdėstomi abėcėlės tvarka pagal autorių pavardes. Šaltiniai kirilika arba kitais nelotyniškais šriftais pateikiami sąrašo pabaigoje. Šaltiniai nurodomi pagal toliau pateikiamus pavyzdžius.

Nurodant knygą

AUTORIAUS PAVARDĖ, Vardo inicialai, leidimo metai. Knygos pavadinimasLeidimo numeris (jei ne pirmasis). Leidimo vieta: Leidėjas.

PAŽŪSIS, L., 2014. Kalba ir vertimas. Vilnius: Lodvila.

GAULIENĖ, V., GIEDRIENĖ, R., GRIKAINIENĖ, L., 2000. Kalbos tyrimas. Metodinė priemonė. Vilnius: Žuvėdra.

Nurodant grožinį kūrinį, straipsnį ar kitą smulkesnį tekstą iš knygos

AUTORIAUS PAVARDĖ, Vardo inicialai, leidimo metai. Grožinio kūrinio, straipsnio ar kito smul­kesnio teksto pavadinimas. In: Knygos autoriaus ar sudarytojo (pastaruoju atveju prieš sudarytojo pavardępridedama santrumpa Sud.) Vardo inicialai., Pavardė. Knygos pavadinimas. Leidimo vieta: Leidėjas, puslapiai.

KUDULYTĖ-KAIRIENĖ, A., 2012. Apolonijo Rodiečio „Argonautika“. In: A. Rodietis. Argonauti­ka. Vilnius: Mintis, 251–255.

MASKULIŪNIENĖ, D., 2008. Spaudos reklamos poetika: verbalumo ir vizualumo dermė. In: Viešo­jo diskurso retorika ir lingvistika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 48–60.

Nurodant straipsnį iš periodinio leidinio

AUTORIAUS PAVARDĖ, Vardo inicialai, leidimo metai. Grožinio kūrinio, straipsnio ar kito teksto pavadinimas.Periodinio leidinio pavadinimas, numeris, puslapiai.

POLKAITĖ, G., 2007. Reklama Lietuviškoje periodikoje 1918–1940 metais: kiekybinės ir kokybinės raidos ypatybės. Lietuvos istorijos studijos, 19, 52–66.

BUTKUS, A., 1997. Lietuvių pravardės, kilusios iš įžymybių asmenvardžių. Acta Baltica, 94, 19–23.

Nurodant straipsnį iš elektroninio leidinio

AUTORIAUS PAVARDĖ, Vardo inicialai, leidimo metai. Grožinio kūrinio, straipsnio ar kito smul­kesnio teksto pavadinimas. Prieiga: Interneto puslapio adresas [Žiūr. data].

PEČIULIS, Ž., 2014. Televizijos žavesys ir skurdas. Universiteto žurnalistas. Prieiga: http://www.universitetozurnalistas.kf.vu.lt/2014/12/televizijos-zavesys-ir-skurdas/ [Žiūr. 2015 12 18].

Nurodant daktaro disertaciją, magistro ar bakalauro darbą

TAMAŠEVIČIUS, G., 2012. Žiniasklaidos lyderių sociolingvistinė kompetencija visuomenės transfor­macijų kontekste. Daktaro disertacija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas.

MERKYTĖ-ŠVARCIENĖ, E., 2011. Jaunosios kartos tarminio kalbėjimo vaizdiniai: nuostatos ir kompetencija. [Rankraštis]: magistro darbas. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas.

Nurodant žodynus (jeigu yra autorius, žodynas nurodomas kaip knyga), sąvadus, komisijas ir pan., sukuriama trumpoji nuoroda ir pateikiama šaltinio bibliografija arba nuoroda internete:

RLKŽ 1985. Rusų–lietuvių kalbų žodynas. T. IV. Vilnius: Mokslas.

VS – Vardų sąvadas. Prieiga: http://www.vardai.vlkk.lt.

VLKK – Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Prieiga: http://www.vlkk.lt.

Jeigu autorius tais pačiais metais paskelbė daugiau negu vieną nurodomą šaltinį, jie skiriami raidėmis a, b, c ir t. t., rašomomis prie leidimo metų, pvz.:

GUDAVIČIUS, A. 2007a. Gretinamoji semantika. Šiauliai: ŠU leidykla.

Literatūros sąraše autoriaus šaltiniai pateikiami chronologiškai pagal išleidimo datą.

Lietuviškame tekste senesni lietuviški asmenvardžiai rašomi pagal dabartinės rašybos normas, o nelietuviški asmenvardžiai – originalo forma pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus ir jų pakeitimus (žr. http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/suvestines-nutarimu-redakcijos/del-lietuviu-kalbos-rasybos-ir-skyrybos). Mokslinėje literatūroje kitų kalbų asmenvardžių pateikiamos autentiškos formos, o labiau paplitę vietovardžiai dažniausiai adaptuojami. Autentiškos ir adaptuotos asmenvardžių formos gali būti pateikiamos pagrečiui (viena iš jų skliaustuose). Pirmą kartą tekste pateikiamas visas vardas (vardai) ir pavardė, toliau galima rašyti to paties asmens vardo inicialus ir pavardę. Nelietuviškame tekste asmenvardžiai rašomi pagal tos kalbos rašybos tradicijas. Nuorodose visi aprašai rašomi originalo forma.

Tekste minimus kitakalbius arba senesnius literatūros kūrinių, mokslo veikalų, periodinių leidinių pavadinimus rekomenduojama rašyti originalo forma. Jeigu jie verčiami arba trumpinami, skliaustuose arba išnašoje reikia nurodyti originalų pavadinimą. Nuorodose ir literatūros sąraše visi pavadinimai rašomi originalo forma. Knygų, žurnalų ir kitų atskirų leidinių pavadinimai tekste rašomi kursyvu, o smulkesnių, atskiro leidinio nesudarančių, grožinės literatūros kūrinių, straipsnių ir kitų tekstų – kabutėse.

Grožinę literatūrą tekste rekomenduojama cituoti originalo kalba išlaikant autentišką rašybą ir skyrybą. Kitakalbės grožinės literatūros citatos gali būti išverstos išnašose. Kitakalbes mokslinės literatūros citatas rekomenduojama išversti.

Filmų kadrų nuotraukų bibliografinės nuorodos

http://libguides.gwumc.edu/c.php?g=27779&p=170347
https://library.carleton.ca/find/images/citing-images/citing-screenshot

Straipsnių korektūra

Autoriai yra atsakingi už gerą kalbos tekstą bei kruopštų rankraščių (originalo bei pataisyto) pateikimą galutiniam publikavimui. Straipsnio maketas gali būti išsiųstas autoriui, jei pageidaujama, prieš publika­vimą, ir turi būti operatyviai grąžintas redakcijai.

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas
du kartus per metus:
balandžio 25 d. ir spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui
priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui –
iki gruodžio 1 d.

Patikros sistema

Cross-Check System