RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Respectus Philologicus Nr. 29 (34) LT

I. DISKURSO IR NARATYVO TYRIMAI

Marek Ruszkowski (Lenkija / Polska). Fundamentalizm językowy

Ina Pukelytė (Lietuva / Litwa). Tarp dramos ir postdramos

Eglė Gabrėnaitė (Lietuva / Litwa). Politinio komentaro retorika: žanro transformacijos

Sylwia Konarska-Zimnicka (Lenkija / Polska). Socjologia a warsztat naukowy historyka. Przykład etnometodologii

Iwona Filipczak (Lenkija / Polska). Marginalization of South Asians Based on Race and Skin Color in Bharati Mukherjee’s Jasmine and Chitra B. Divakaruni’s The Mistress of Spices

Skirmantė Biržietienė (Lietuva / Litwa). Antikinė „lengvoji poezija“: epigramos ypatumai

Ewa Anna Piasta (Lenkija / Polska). Motywy religijne w powieści Gody magdeburskie Gertrudy von Le Fort

II. KALBA. VISUOMENĖ. KULTŪRA

Oleksandr Kapranov (Norvegija / Norwegia). Conceptual Metaphors in British Foreign Secretary’s Twitter Discourse Involving Ukraine

Татьяна Бобкова (Ukraina / Ukraina). Классификация коллокаций: основные подходы и критерии

Martyna Król (Lenkija / Polska). Homonimia wśród nominatów dotyczących czasu i przestrzeni: polsko-rosyjskie studium kontrastywne

Ольга Солодушко (Lenkija / Polska). Семантическая характеристика зоонимов, мотивированных пестрой окраской и узорами на шерсти животного (на примере кличек коров в польском и украинском языках)

Elżbieta Michow (Lenkija / Polska). Polskie i bułgarskie frazeologizmy somatyczne motywowane przez nazwy części ciała służących do mówienia

Olga V. Domnich (Ukraina / Ukraina). Etymologic Features and Peculiarities of the Process of Indigenous Vocabulary Borrowing in American English

Erika Merkytė-Švarcienė (Lietuva / Litwa). Tarmių mentalinio žemėlapio (ne)tikslumo veiksniai: tarmės vartojimas vs. nevartojimas

Ilona Mickienė, Rita Baranauskienė (Lietuva / Litwa). Veliuonos apylinkių pravardžių semantikos ypatumai: pirminės pravardės

Lina Bikelienė (Lietuva / Litwa). Evaluative Language in Lithuanian Students’ English Writing. A Study of Important and Interesting

III MOKSLINIO GYVENIMO KRONIKA

K o n f e r e n c i j ų    a p ž v a l g o s

Gabija Bankauskaitė-Sereikienė (Lietuva / Litwa). Žanras: kanonas ar transformacija?

Jurgita Astrauskienė, Danguolė Satkauskaitė (Lietuva / Litwa). Tarp eilučių: kalbos ir medijų sankirta

K n y g ų    r e c e n z i j o s

Алла Диомидова (Lietuva / Litwa). Просто о сложном: новое пособие по фонетике русского языка

Aleksandras Krasnovas (Lietuva / Litwa). Apie lenkų tremtinius Sibire – išsamiai ir objektyviai

A n o n s a i

IV. REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS

Reikalavimai straipsniams/Zasady opracowywania publikacji

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas
du kartus per metus:
balandžio 25 d. ir spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui
priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui –
iki gruodžio 1 d.

Patikros sistema

Cross-Check System