RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Respectus Philologicus Nr. 29 (34) 2016

I. DISKURSO IR NARATYVO TYRIMAI

Marek Ruszkowski (Lenkija). Fundamentalizm językowy

Ina Pukelytė (Lietuva). Tarp dramos ir postdramos

Eglė Gabrėnaitė (Lietuva). Politinio komentaro retorika: žanro transformacijos

Sylwia Konarska-Zimnicka (Lenkija). Socjologia a warsztat naukowy historyka. Przykład etnometodologii

Iwona Filipczak (Lenkija). Marginalization of South Asians Based on Race and Skin Color in Bharati Mukherjee’s Jasmine and Chitra B. Divakaruni’s The Mistress of Spices

Skirmantė Biržietienė (Lietuva). Antikinė „lengvoji poezija“: epigramos ypatumai

Ewa Anna Piasta (Lenkija). Motywy religijne w powieści Gody magdeburskie Gertrudy von Le Fort

II. KALBA. VISUOMENĖ. KULTŪRA

Oleksandr Kapranov (Norvegija). Conceptual Metaphors in British Foreign Secretary’s Twitter Discourse Involving Ukraine

Татьяна Бобкова (Ukraina). Классификация коллокаций: основные подходы и критерии

Martyna Król (Lenkija). Homonimia wśród nominatów dotyczących czasu i przestrzeni: polsko-rosyjskie studium kontrastywne

Ольга Солодушко (Lenkija). Семантическая характеристика зоонимов, мотивированных пестрой окраской и узорами на шерсти животного (на примере кличек коров в польском и украинском языках)

Elżbieta Michow (Lenkija). Polskie i bułgarskie frazeologizmy somatyczne motywowane przez nazwy części ciała służących do mówienia

Olga V. Domnich (Ukraina). Etymologic Features and Peculiarities of the Process of Indigenous Vocabulary Borrowing in American English

Erika Merkytė-Švarcienė (Lietuva). Tarmių mentalinio žemėlapio (ne)tikslumo veiksniai: tarmės vartojimas vs. nevartojimas

Ilona Mickienė, Rita Baranauskienė (Lietuva). Veliuonos apylinkių pravardžių semantikos ypatumai: pirminės pravardės

Lina Bikelienė (Lietuva). Evaluative Language in Lithuanian Students’ English Writing. A Study of Important and Interesting

III MOKSLINIO GYVENIMO KRONIKA

K o n f e r e n c i j ų    a p ž v a l g o s

Gabija Bankauskaitė-Sereikienė (Lietuva). Žanras: kanonas ar transformacija?

Jurgita Astrauskienė, Danguolė Satkauskaitė (Lietuva). Tarp eilučių: kalbos ir medijų sankirta

K n y g ų    r e c e n z i j o s

Алла Диомидова (Lietuva). Просто о сложном: новое пособие по фонетике русского языка

Aleksandras Krasnovas (Lietuva). Apie lenkų tremtinius Sibire – išsamiai ir objektyviai

A n o n s a i

IV. REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS

Reikalavimai straipsniams

Leidėjai

 

VU

UJK

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas balandžio 25 d., spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui – iki gruodžio 1 d.