RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Respectus Philologicus Nr. 30 (35) 2016

I. LITERATŪROS NARATYVAI IR KONTEKSTAI

Olena Mashchenko (Ukraina). Gish Jen: Loosening the Canyon of the Canon

Kristina Stankevičiūtė (Lietuva). Don Juan: the Discourse of Seduction as an Exercise of Power

Елена Бразговская (Rusija). Поэтика трансцендентного: стилистическая редукция как инструмент репрезентации сакрального

Анна Дащенко (Ukraina). Рассуждения о цы (詞論) Ли Цинчжао

Viktorija Jonkutė (Lietuva). Tautinės tapatybės (re)konstravimas XX a. pab. tautinio atgimimo laikotarpio lietuvių ir latvių literatūrinėje spaudoje

Элеонора Шафранская (Rusija). Контекстуальная семантика заглавия романа Михаила Шишкина Взятие Измаила

II. LINGVISTIKOS TYRIMAI

Donna E. West (JAV). Pretense as Creative Hallucination

Ewa Sikora (Lenkija). Językowo-kulturowa motywacja mazowieckich chrematonimów funeralnych

Marek Ruszkowski (Lenkija). Oboczność typu ambasadorzy // ambasadorowie we współczesnej polszczyźnie

Oskar Gawlik (Lenkija). On the Transitive Object Control into -ing Complementation Pattern in Contemporary Spoken American English: a Corpus-driven Study

Iwona Kącka-Stanik (Lenkija). Wpływ metody gramatyczno-tłumaczeniowej i bezpośredniej na nauczanie dzieci języka angielskiego

III. VERTIMO TEORIJA IR PRAKTIKA

Robertas Kudirka, Saulė Juzelėnienė, Laima Lazauskaitė (Lietuva). Filmų pavadinimų vertimas: vertimo būdai ir problematika

Tatyana Solomonik-Pankrashova, Viktorija Lobinaitė (Lietuva). Adaptation of the Epic Legend of Siegfried: from Archetypal Hero Myth to Film

IV. REKLAMOS TYRIMAI

Gabija Bankauskaitė-Sereikienė, Raminta Stravinskaitė (Lietuva). Vyriškumo reprezentacija tarpukario Lietuvos spaudos reklamoje

V. NUOMONĖ: POLITIKOS ISTORIJA

Joanna Sadowska (Lenkija). The Socialist Youth Union (1957–1976) – Polish Counterpart of Komsomol

VI. MOKSLINIO GYVENIMO KRONIKA 

K o n f e r e n c i j ų    a p ž v a l g o s

Jūratė Radavičiūtė (Lietuva). Opening New Paths for Scientific Discussion: an Overview of the 9th International Scientific Conference Man in the Space of Language

Jurgita Astrauskienė (Lietuva). Idėjų sklaida mokslinėje konferencijoje Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė 2016

K n y g ų    r e c e n z i j o s

Marzena Marczewska (Lenkija). The Mystery of Indo-European Languages – a Few Remarks on the Book by Oleg Poljakov

A n o n s a i

VII. REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS

Leidėjai

 

VU

UJK

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas balandžio 25 d., spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui – iki gruodžio 1 d.