RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Respectus Philologicus Nr. 30 (35) LT

I. LITERATŪROS NARATYVAI IR KONTEKSTA

Olena Mashchenko (Ukraina / Ukraina). Gish Jen: Loosening the Canyon of the Canon

Kristina Stankevičiūtė (Lietuva / Litwa). Don Juan: the Discourse of Seduction as an Exercise of Power

Елена Бразговская (Rusija / Rosja). Поэтика трансцендентного: стилистическая редукция как инструмент репрезентации сакрального

Анна Дащенко (Ukraina / Ukraina). «Рассуждения о цы» («詞論») Ли Цинчжао

Viktorija Jonkutė (Lietuva / Litwa). Tautinės tapatybės (re)konstravimas XX a. pab. tautinio atgimimo laikotarpio lietuvių ir latvių literatūrinėje spaudoje

Элеонора Шафранская (Rusija / Rosja). Контекстуальная семантика заглавия романа Михаила Шишкина «Взятие Измаила»

II. LINGVISTIKOS TYRIMAI

Donna E. West (JAV / USA). Pretense as Creative Hallucination

Ewa Sikora (Lenkija / Polska). Językowo-kulturowa motywacja mazowieckich chrematonimów funeralnych

Marek Ruszkowski (Lenkija / Polska). Oboczność typu ‘ambasadorzy // ambasadorowie’ we współczesnej polszczyźnie

Oskar Gawlik (Lenkija / Polska). On the Transitive Object Control into -ing Complementation Pattern in Contemporary Spoken American English: a Corpus-driven Study

Iwona Kącka-Stanik (Lenkija / Polska). Wpływ metody gramatyczno-tłumaczeniowej i bezpośredniej na nauczanie dzieci języka angielskiego

III. VERTIMO TEORIJA IR PRAKTIKA

Robertas Kudirka, Saulė Juzelėnienė, Laima Lazauskaitė (Lietuva / Litwa). Filmų pavadinimų vertimas: vertimo būdai ir problematika

Tatyana Solomonik-Pankrashova, Viktorija Lobinaitė (Lietuva / Litwa). Adaptation of the Epic Legend of Siegfried: from Archetypal Hero Myth to Film

IV. REKLAMOS TYRIMAI

Gabija Bankauskaitė-Sereikienė, Raminta Stravinskaitė (Lietuva / Litwa). Vyriškumo reprezentacija tarpukario Lietuvos spaudos reklamoje

V. NUOMONĖ: POLITIKOS ISTORIJA

Joanna Sadowska (Lenkija / Polska). The Socialist Youth Union (1957–1976) – Polish Counterpart of Komsomol

VI. MOKSLINIO GYVENIMO KRONIKA 

K o n f e r e n c i j ų    a p ž v a l g o s

Jūratė Radavičiūtė (Lietuva / Litwa). Opening New Paths for Scientific Discussion: an Overview of the 9th International Scientific Conference “Man in the Space of Language”

Jurgita Astrauskienė (Lietuva / Litwa). Idėjų sklaida mokslinėje konferencijoje „Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė 2016“

K n y g ų    r e c e n z i j o s

Marzena Marczewska (Lenkija / Polska). The Mystery of Indo-European Languages – a Few Remarks on the Book by Oleg Poljakov

A n o n s a i

VII. REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas
du kartus per metus:
balandžio 25 d. ir spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui
priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui –
iki gruodžio 1 d.

Patikros sistema

Cross-Check System