RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Cel i misja

W czasopiśmie Respectus Philologicus, w językach litewskim, polskim, angielskim i rosyjskim, zamieszczane są oryginalne artykuły naukowe, których tematyka odzwierciedla najważniejsze kierunki badań prowadzonych na wydziałach humanistycznych współpracujących uczelni: badania językoznawcze i literaturoznawcze wraz z ich kontekstami, badania nad reklamą oraz nad teorią i praktyką przekładu.

Image 2

Publikowane są artykuły naukowe o charakterze problemowym, recenzje, dyskusje uczonych regionu i przeglądy działalności naukowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Kolegium redakcyjne czasopisma wychodzi z założenia, że fundamentalne badania humanistyczne również mogą mieć charakter stosowany, zwłaszcza że naczelnym celem tych badań jest poznanie człowieka. Celu tego nie uda się osiągnąć poprzez odosobnione działania naukowców o wąskiej specjalizacji, dlatego kolegium zaprasza do współpracy przedstawicieli różnych kierunków nauk humanistycznych. Innym ważnym celem kolegium redakcyjnego czasopisma – obok informowania naukowców z Litwy i Polski o najnowszych badaniach i osiągnięciach w dziedzinie humanistyki w krajach regionu Europy Wschodniej i Środkowej – jest zintensyfikowanie działań na rzecz upowszechnienia i rozwoju idei naukowych w przestrzeni międzynarodowej.

Wyszukiwanie

Warunki

Czasopismo naukowe
ukazuje się dwa razy w roku:
25 kwietnia i 25 października.

 

Materiały do jesiennego
numeru czasopisma
przyjmowane są do dnia
1 czerwca każdego roku,
do numeru wiosennego –
do dnia 1 grudnia
danego roku.

Cross-check

Cross-Check System