RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 2335-2388 Online

Polityka redakcyjna

W 1999 r. Wydział Humanistyczny Filii Uniwersytetu Wileńskiego w Kownie rozpoczął wydawanie czasopisma naukowego Respectus Philologicus.

 W 2002 r. powołano międzynarodowe kolegium redakcyjne zrzeszające naukowców z Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Rosji i Białorusi. Periodyk stał się czasopismem międzynarodowym o charakterze regionalnym, sygnowanym podwójną numeracją 1(6). 

W 2004 r. do Wydziału Humanistycznego Filii Uniwersytetu Wileńskiego w Kownie dołączyła Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego (od sierpnia 2008 r. – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego) z siedzibą w Kielcach – jednym z najstarszych polskich miast. Polscy naukowcy zaakceptowali nową koncepcję czasopisma wypracowaną wraz z kolegami z Litwy. Interdyscyplinarny charakter publikacji i nastawienie na zacieśnianie współpracy między naukowcami z różnych krajów zyskały przychylne opinie przedstawicieli nauk humanistycznych z Litwy, Polski, Rosji, Białorusi, USA, Finlandii.

Język polski, obok litewskiego, rosyjskiego i angielskiego, stał się czwartym językiem czasopisma.

Do 2016 roku czasopismo prowadził profesor z Uniwersytetu Wileńskiego dr hab. Eleonora Lassan. W 2016 r. redaktorem naczelnym został profesor Uniwersytetu Wileńskiego Gabija Bankauskaitė.

Kolegium redakcyjne czasopisma wychodzi z założenia, że fundamentalne badania humanistyczne również mogą mieć charakter stosowany, zwłaszcza że naczelnym celem tych badań jest poznanie człowieka. Celu tego nie uda się osiągnąć poprzez odosobnione działania naukowców o wąskiej specjalizacji, dlatego kolegium zaprasza do współpracy przedstawicieli różnych kierunków nauk humanistycznych – językoznawców, literaturoznawców, historyków, politologów, filozofów, kulturologów, socjologów, których interesuje jeden z najważniejszych problemów współczesnej humanistyki – człowiek w przestrzeni języka oraz znaczenie i funkcje słowa w społeczeństwie. Coraz większą rolę odgrywają tu badania interdyscyplinarne. Przy doborze artykułów nadesłanych do publikacji kolegium redakcyjne przyznaje więc preferencje dla prac z tego zakresu.

Innym ważnym celem kolegium redakcyjnego czasopisma – obok informowania naukowców z Litwy i Polski o najnowszych badaniach i osiągnięciach w dziedzinie humanistyki w krajach regionu Europy Wschodniej i Środkowej – jest zintensyfikowanie działań na rzecz upowszechnienia i rozwoju idei naukowych w przestrzeni międzynarodowej. Jest to próba polemiki z utartym poglądem, że naukowcy ze stosunkowo niewielkich państw nie prowadzą znaczących badań i że ich prace nie potrafią zainteresować międzynarodowej społeczności naukowej. Poprzez udostępnienie łamów pisma dla humanistów z różnych krajów, reprezentujących różne kierunki, kolegium redakcyjne ma nadzieję przynajmniej częściowo przezwyciężyć rozdrobnienie badań naukowych oraz izolację narodową.

Kolegium redakcyjne ma nadzieję, że na łamach pisma nadal będzie prowadzony dialog naukowców reprezentujących różne kierunki humanistyki: filologów i filozofów, psychologów i socjologów, historyków i antropologów. Dominującą tematyką publikacji są zagadnienia związane z teorią dyskursu oraz analizą jego różnorodnych odmian, stąd najwięcej uwagi poświęca się kognitywnej analizie dyskursów (artystycznego, politycznego, naukowego i in.), kognitywnym strategiom przekładu, problemom retorycznych aspektów komunikacji, semiotycznej analizietekstu, dyskursywnej analizie zjawisk politycznych, społecznych i kulturalnych, zachodzących w różnym otoczeniu społecznym. Jesteśmy gotowi nawiązać współpracę z przedstawicielami różnych kierunków nauk humanistycznych, którzy swoją twórczością wyrażają ducha współczesnej nauki na odpowiednio wysokim poziomie.

Wydawcy

 

VU

UJK

Wyszukiwanie

Warunki

Czasopismo naukowe ukazuje się dwa razy w roku: 25 kwietnia i 25 października.

 

Materiały do jesiennego numeru czasopisma przyjmowane są do dnia 1 czerwca każdego roku, do numeru wiosennego – do dnia 1 grudnia danego roku.